ระบุเลขประจำตัวประชาชน :  
เลขที่ประจำตัวผู้สอบ :   กรุณาระบุเลขประจำตัวประชาชน
ชื่อ - นามสกุล :  
สาขาที่สอบได้ :
   
ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาตามสาขาวิชาที่รับเพิ่มเติมดังนี้ คลิก!!!
 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานรับเข้านักศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทร.๐๔๕ - ๓๕๒๐๐๐ - ๒๙ ต่อ ๑๑๔๔ ๕๖๐๑ ๑๑๔๗
 
e-mail info.apr@ubru.ac.th