ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อภาคปกติ (TCAS รอบที่ 2/2)
     
ระบุเลขประจำตัวประชาชน :  
 
เอกสารประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบ 2/2
 
เลขที่ประจำตัวผู้สอบ :   กรุณาระบุเลขประจำตัวประชาชน
ชื่อ - นามสกุล :  
สาขาที่สอบได้ :
 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานรับเข้านักศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทร.๐๔๕ - ๓๕๒๐๐๐ - ๒๙ ต่อ ๑๑๔๔ ๕๖๐๑ ๑๑๔๗
e-mail info.apr@ubru.ac.th