Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตรวจสอบสถานะการรายงานตัวเข้าศึกษา รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกันโดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร