Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตรวจสอบสถานะการรายงานตัวเข้าศึกษา รอบที่ 3 Admission 1 โดย ทปอ.เป็นผู้รับสมัคร