Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รอบที่ 2 รอบโควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ