Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รอบที่ 4/1 รับตรงอิสระโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับสมัคร