Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รอบที่ 4/2 รับตรงอิสระโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับสมัคร