Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รอบที่ 5 รับตรงอิสระโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับสมัคร

รอบที่ 5 ยังไม่เปิดรับสมัคร

จะเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 18:00 น.

 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานรับเข้านักศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทร.๐๔๕ - ๓๕๒๐๐๐ - ๒๙ ต่อ ๑๑๔๔ ๕๖๐๑ ๑๑๔๗
e-mail info.apr@ubru.ac.th