Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ กศ.บป. โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ