Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน