Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1/1 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)