เข้าสู่ระบบรับสมัคร TCAS รอบที่ 2/2
รหัสบัตรประชาชน :  
รหัสผ่าน :  
รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิด2หลักเช่น เกิดวันที่ 01/01/2543 รหัสผ่านคือ 010143
 
ประกาศ!!!ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เข้าสอบจากระบบ...เพื่อความถูกต้องของข้อมูล
ก่อนพิมพ์ใบชำระเงิน
 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานรับเข้านักศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทร.๐๔๕ - ๓๕๒๐๐๐ ต่อ ๕๖๐๑
 
e-mail info.apr@ubru.ac.th