Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เข้าสู่ระบบรับสมัคร รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน
 

รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิด2หลักเช่น เกิดวันที่ 01/01/2543 รหัสผ่านคือ 010143

ประกาศ!!! ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เข้าสอบจากระบบ...เพื่อความถูกต้องของข้อมูล ก่อนพิมพ์ใบชำระเงิน