Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เข้าสู่ระบบรับสมัคร รอบ กศ.บป. โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ

รอบ กศ.บป.

รอบ กศ.บป. โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ยังไม่เปิดให้กรอกใบรายงานตัว.

ประกาศ!!! ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เข้าสอบจากระบบ...เพื่อความถูกต้องของข้อมูล ก่อนพิมพ์ใบชำระเงิน