Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รอบที่ 5/2 รับตรงอิสระโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับสมัคร

เข้าสู่ระบบกรอกใบรายงานตัว

 

รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิด2หลักเช่น เกิดวันที่ 01/01/2544 รหัสผ่านคือ 010144

 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานรับเข้านักศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทร.๐๔๕ - ๓๕๒๐๐๐ - ๒๙ ต่อ ๑๑๔๔ ๕๖๐๑ ๑๑๔๗
e-mail info.apr@ubru.ac.th