Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เข้าสู่ระบบรับสมัคร รอบพิเศษ ไม่เข้าร่วม TCAS

รอบพิเศษ

รอบพิเศษ ไม่เข้าร่วม TCAS ยังไม่เปิดให้กรอกใบรายงานตัว.

ประกาศ!!! ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เข้าสอบจากระบบ...เพื่อความถูกต้องของข้อมูล ก่อนพิมพ์ใบชำระเงิน