Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกันโดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร

รอบที่ 3

รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกันโดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร ยังไม่เปิดให้กรอกใบรายงานตัวค่ะ.

 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานรับเข้านักศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทร.๐๔๕ - ๓๕๒๐๐๐ - ๒๙ ต่อ ๑๑๔๔ ๕๖๐๑ ๑๑๔๗
e-mail info.apr@ubru.ac.th