Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เข้าสู่ระบบรับสมัคร สำหรับอาจารย์ประจำห้องสอบ