เข้าสู่ระบบกรอกใบรายงานตัว
เลขที่นั่งสอบ :  
รหัสผ่าน(วัน/เดือน/ปีเกิด) :  
 
รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิด2หลัก เช่นเกิดวันที่ 1 ม.ค. 2543 รหัสผ่านคือ 010143
 
 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานรับเข้านักศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทร.๐๔๕ - ๓๕๒๐๐๐ - ๒๙ ต่อ ๑๑๔๔ ๕๖๐๑ ๑๑๔๗
e-mail info.apr@ubru.ac.th