เข้าสู่ระบบกรอกใบรายงานตัว โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ กศ.บป.รุ่นที่ 50
เลขบัตรประจำตัวประชาชน :  
รายงานตัววันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30น. ถึง 12.00น.
 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานรับเข้านักศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทร.๐๔๕ - ๓๕๒๐๐๐ - ๒๙ ต่อ ๑๑๔๔ ๕๖๐๑ ๑๑๔๗
e-mail info.apr@ubru.ac.th