ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


คณะหลักสูตรผู้สมัครสาขา 1ผู้สมัครสาขา 2รวม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีไฟฟ้า 34 0 34
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีโยธา 30 0 30
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 56 0 56
นิติศาสตร์ ( น.บ. ) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 97 0 97
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การบัญชี 100 0 100
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การตลาด 28 0 28
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการทั่วไป 61 0 61
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 4 0 4
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจดิจิทัล 31 0 31
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บช.บ. ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 46 0 46
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาไทย 29 0 29
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษ 53 0 53
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 9 0 9
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) ดนตรี 14 0 14
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( รป.บ. ) การปกครองท้องถิ่น 40 0 40
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( รป.บ. ) รัฐประศาสนศาสตร์ 147 0 147
----- รวม ----- 779 0 779