ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566