ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


คณะหลักสูตรผู้สมัครสาขา 1ผู้สมัครสาขา 2รวม
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) เทคโนโลยีอาหาร 12 14 26
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 19 15 34
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) สัตวศาสตร์ 47 29 76
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) เกษตรศาสตร์ 35 51 86
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) การประถมศึกษา 320 230 550
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) การศึกษาปฐมวัย 337 159 496
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) การศึกษาพิเศษ 32 17 49
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) คณิตศาสตร์ 260 46 306
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) คอมพิวเตอร์ศึกษา 94 51 145
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 29 21 50
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) ภาษาอังกฤษ 250 53 303
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 131 81 212
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) สังคมศึกษา 274 135 409
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) พลศึกษา 288 50 338
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) การจัดการโลจิสติกส์ 95 35 130
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีไฟฟ้า 11 16 27
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีโยธา 15 5 20
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 8 4 12
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 13 14 27
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 6 13
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) สมาร์ตแอ็ปพลิเคชัน 3 1 4
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วศ.บ. ) วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 12 5 17
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 6 10
นิติศาสตร์ ( ศศ.บ. ) อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม 11 9 20
นิติศาสตร์ ( น.บ. ) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 96 17 113
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจดิจิทัล 14 10 24
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการทั่วไป 49 32 81
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 16 24 40
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 6 9 15
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การบัญชี 72 36 108
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บช.บ. ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 27 9 36
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การตลาด 41 39 80
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 0 1 1
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( ศศ.บ. ) นิเทศศาสตร์ 27 31 58
พยาบาลศาสตร์ ( พย.บ. ) พยาบาลศาสตร์ 371 15 386
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ( พท.บ. ) การแพทย์แผนไทย 34 32 66
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 10 27 37
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 29 36 65
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 11 17 28
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) ดนตรี 31 12 43
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) ทัศนศิลป์ 22 18 40
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) นาฏศิลป์และการละคร 38 22 60
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( รป.บ. ) การปกครองท้องถิ่น 48 40 88
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาจีน 70 19 89
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาไทย 114 98 212
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษ 99 86 185
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 37 32 69
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( รป.บ. ) รัฐประศาสนศาสตร์ 114 70 184
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) การพัฒนาชุมชน 16 9 25
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 55 13 68
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) นวัตกรรมดิจิทัล 13 10 23
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 34 33 67
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 14 18 32
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 119 90 209
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) คณิตศาสตร์ 22 39 61
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) เคมี 63 24 87
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) จุลชีววิทยา 46 21 67
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) ชีววิทยา 37 42 79
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) ฟิสิกส์ 19 18 37
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 27 25 52
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) สถิติประยุกต์ 17 8 25
สาธารณสุขศาสตร์ ( ส.บ. ) สาธารณสุขชุมชน 258 139 397
สาธารณสุขศาสตร์ ( วท.บ. ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 67 82 149
----- รวม ----- 4490 2356 6846