ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565


คณะหลักสูตรผู้สมัครสาขา 1ผู้สมัครสาขา 2รวม
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) เทคโนโลยีอาหาร 5 17 22
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 18 15 33
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) สัตวศาสตร์ 53 46 99
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) เกษตรศาสตร์ 23 17 40
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) การประถมศึกษา 537 385 922
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) การศึกษาปฐมวัย 439 272 711
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) การศึกษาพิเศษ 13 26 39
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) คณิตศาสตร์ 313 83 396
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) คอมพิวเตอร์ศึกษา 54 46 100
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 20 18 38
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) ภาษาอังกฤษ 210 63 273
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 106 111 217
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) สังคมศึกษา 207 151 358
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) พลศึกษา 267 91 358
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) การจัดการโลจิสติกส์ 90 43 133
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีดิจิทัล 2 3 5
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีไฟฟ้า 6 5 11
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีโยธา 6 8 14
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 5 3 8
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 8 12 20
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 6 2 8
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 6 16
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วศ.บ. ) วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 11 8 19
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 6 8
นิติศาสตร์ ( ศศ.บ. ) อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม 10 16 26
นิติศาสตร์ ( น.บ. ) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 99 33 132
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจดิจิทัล 8 9 17
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการทั่วไป 48 43 91
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 25 31 56
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การบัญชี 86 43 129
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บช.บ. ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 23 16 39
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การตลาด 59 43 102
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( ศศ.บ. ) นิเทศศาสตร์ 32 29 61
พยาบาลศาสตร์ ( พย.บ. ) พยาบาลศาสตร์ 910 51 961
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ( พท.บ. ) การแพทย์แผนไทย 32 39 71
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 17 39 56
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 26 26 52
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 8 9 17
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) ดนตรี 34 14 48
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) ทัศนศิลป์ 20 12 32
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) นาฏศิลป์และการละคร 37 16 53
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( รป.บ. ) การปกครองท้องถิ่น 32 85 117
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาจีน 75 28 103
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาไทย 79 75 154
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษ 105 89 194
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 38 38 76
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( รป.บ. ) รัฐประศาสนศาสตร์ 144 87 231
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) การพัฒนาชุมชน 10 24 34
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 36 17 53
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 19 44
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 13 12 25
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 87 104 191
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) คณิตศาสตร์ 12 37 49
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) เคมี 73 26 99
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) จุลชีววิทยา 35 15 50
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) ชีววิทยา 29 66 95
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 37 40 77
สาธารณสุขศาสตร์ ( ส.บ. ) สาธารณสุขชุมชน 211 290 501
สาธารณสุขศาสตร์ ( วท.บ. ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 40 58 98
----- รวม ----- 4966 3016 7982