ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


คณะหลักสูตรผู้สมัครสาขา 1ผู้สมัครสาขา 2รวม
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) เทคโนโลยีอาหาร 5 16 21
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 24 20 44
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) สัตวศาสตร์ 35 11 46
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) เกษตรศาสตร์ 26 35 61
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) การจัดการโลจิสติกส์ 79 39 118
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีไฟฟ้า 19 12 31
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีโยธา 11 7 18
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 8 2 10
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 10 18 28
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีสารสนเทศ 22 3 25
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) สมาร์ตแอ็ปพลิเคชัน 1 2 3
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วศ.บ. ) วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 11 7 18
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 8 8 16
นิติศาสตร์ ( ศศ.บ. ) อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม 3 6 9
นิติศาสตร์ ( น.บ. ) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 61 21 82
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจดิจิทัล 22 12 34
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการทั่วไป 42 42 84
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 23 22 45
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5 4 9
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การบัญชี 114 51 165
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บช.บ. ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 35 31 66
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การตลาด 39 44 83
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 10 3 13
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( ศศ.บ. ) นิเทศศาสตร์ 20 18 38
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ( พท.บ. ) การแพทย์แผนไทย 27 13 40
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 8 16 24
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 18 19 37
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 12 20 32
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) ดนตรี 16 7 23
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) ทัศนศิลป์ 16 13 29
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) นาฏศิลป์และการละคร 17 8 25
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( รป.บ. ) การปกครองท้องถิ่น 58 61 119
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาจีน 46 14 60
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาไทย 141 67 208
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษ 162 38 200
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 32 34 66
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( รป.บ. ) รัฐประศาสนศาสตร์ 113 71 184
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) การพัฒนาชุมชน 10 15 25
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 28 22 50
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) นวัตกรรมดิจิทัล 3 3 6
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 29 21 50
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 8 7 15
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 117 32 149
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) คณิตศาสตร์ 37 21 58
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) เคมี 20 5 25
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) จุลชีววิทยา 13 12 25
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) ชีววิทยา 20 13 33
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) ฟิสิกส์ 14 5 19
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 12 19 31
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) สถิติประยุกต์ 10 3 13
สาธารณสุขศาสตร์ ( ส.บ. ) สาธารณสุขชุมชน 234 71 305
สาธารณสุขศาสตร์ ( วท.บ. ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 40 38 78
----- รวม ----- 1894 1102 2996