ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


คณะหลักสูตรผู้สมัครสาขา 1ผู้สมัครสาขา 2รวม
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) เทคโนโลยีอาหาร 5 5 10
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 14 14 28
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) สัตวศาสตร์ 19 33 52
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) เกษตรศาสตร์ 15 21 36
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) การศึกษาปฐมวัย 286 207 493
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) การศึกษาพิเศษ 24 37 61
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) คณิตศาสตร์ 281 78 359
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) คอมพิวเตอร์ศึกษา 43 39 82
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 12 18 30
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) ภาษาอังกฤษ 207 64 271
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 117 113 230
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) สังคมศึกษา 170 133 303
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) พลศึกษา 113 43 156
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีไฟฟ้า 15 10 25
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีโยธา 8 3 11
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 5 2 7
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 8 10 18
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 5 10
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) สมาร์ตแอ็ปพลิเคชัน 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วศ.บ. ) วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 6 1 7
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 1 4
นิติศาสตร์ ( ศศ.บ. ) อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม 5 13 18
นิติศาสตร์ ( น.บ. ) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 45 51 96
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจดิจิทัล 7 6 13
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการทั่วไป 26 19 45
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 17 13 30
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2 4 6
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การบัญชี 38 45 83
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บช.บ. ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 15 29 44
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การตลาด 21 32 53
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 1 2 3
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( ศศ.บ. ) นิเทศศาสตร์ 10 18 28
พยาบาลศาสตร์ ( พย.บ. ) พยาบาลศาสตร์ 891 71 962
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ( พท.บ. ) การแพทย์แผนไทย 27 80 107
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 11 42 53
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 14 17 31
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 13 11 24
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) ดนตรี 7 12 19
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) ทัศนศิลป์ 11 8 19
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) นาฏศิลป์และการละคร 6 8 14
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( รป.บ. ) การปกครองท้องถิ่น 32 39 71
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาจีน 18 18 36
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 42 52 94
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) การพัฒนาชุมชน 6 16 22
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 8 5 13
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) นวัตกรรมดิจิทัล 2 1 3
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 20 37
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 6 9
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) คณิตศาสตร์ 15 51 66
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) เคมี 8 31 39
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) จุลชีววิทยา 4 24 28
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) ชีววิทยา 24 53 77
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) ฟิสิกส์ 3 12 15
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 15 21
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) สถิติประยุกต์ 1 1 2
----- รวม ----- 2712 1662 4374