ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565


คณะหลักสูตรผู้สมัครสาขา 1ผู้สมัครสาขา 2รวม
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) เทคโนโลยีอาหาร 4 5 9
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 8 17 25
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) เกษตรศาสตร์ 26 30 56
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) การประถมศึกษา 184 211 395
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) การศึกษาปฐมวัย 203 149 352
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) การศึกษาพิเศษ 23 14 37
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) คณิตศาสตร์ 196 54 250
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) คอมพิวเตอร์ศึกษา 22 33 55
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 8 27 35
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) ภาษาอังกฤษ 194 61 255
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 80 101 181
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) สังคมศึกษา 126 108 234
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) พลศึกษา 126 46 172
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีดิจิทัล 6 9 15
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีไฟฟ้า 14 9 23
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีโยธา 3 10 13
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 5 5 10
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 6 18 24
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 1 7 8
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 3 12
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วศ.บ. ) วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 8 11
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 7 9
นิติศาสตร์ ( ศศ.บ. ) อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม 11 17 28
นิติศาสตร์ ( น.บ. ) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 54 42 96
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจดิจิทัล 18 14 32
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการทั่วไป 29 46 75
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 14 22 36
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การบัญชี 44 42 86
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บช.บ. ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 22 28 50
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การตลาด 31 23 54
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( ศศ.บ. ) นิเทศศาสตร์ 20 24 44
พยาบาลศาสตร์ ( พย.บ. ) พยาบาลศาสตร์ 559 27 586
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ( พท.บ. ) การแพทย์แผนไทย 28 60 88
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 15 53 68
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 10 22 32
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 10 12 22
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) ดนตรี 7 11 18
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) ทัศนศิลป์ 9 9 18
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) นาฏศิลป์และการละคร 9 8 17
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( รป.บ. ) การปกครองท้องถิ่น 52 59 111
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 49 118
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) การพัฒนาชุมชน 12 20 32
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 27 21 48
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 37 18 55
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 6 19 25
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) คณิตศาสตร์ 9 28 37
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) เคมี 11 13 24
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) จุลชีววิทยา 13 17 30
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) ชีววิทยา 21 54 75
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8 22 30
----- รวม ----- 2404 1712 4116