ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


คณะหลักสูตรผู้สมัครสาขา 1ผู้สมัครสาขา 2รวม
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) เทคโนโลยีอาหาร 3 1 4
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 1 3 4
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) สัตวศาสตร์ 4 12 16
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) เกษตรศาสตร์ 3 2 5
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) การศึกษาปฐมวัย 63 63 126
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) การศึกษาพิเศษ 11 12 23
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) คณิตศาสตร์ 53 25 78
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) คอมพิวเตอร์ศึกษา 10 10 20
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 3 3 6
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) ภาษาอังกฤษ 30 16 46
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 33 28 61
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) สังคมศึกษา 30 25 55
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) พลศึกษา 49 21 70
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) การจัดการโลจิสติกส์ 22 7 29
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีไฟฟ้า 7 5 12
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีโยธา 5 2 7
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 1 2 3
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 2 5
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 6
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) สมาร์ตแอ็ปพลิเคชัน 1 0 1
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วศ.บ. ) วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 1 3
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 1 2
นิติศาสตร์ ( ศศ.บ. ) อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม 6 3 9
นิติศาสตร์ ( น.บ. ) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 18 13 31
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจดิจิทัล 3 1 4
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการทั่วไป 8 7 15
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 6 6 12
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 4 8
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การบัญชี 18 16 34
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บช.บ. ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 11 7 18
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การตลาด 10 10 20
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 0 1 1
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( ศศ.บ. ) นิเทศศาสตร์ 3 3 6
พยาบาลศาสตร์ ( พย.บ. ) พยาบาลศาสตร์ 218 103 321
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ( พท.บ. ) การแพทย์แผนไทย 4 13 17
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 3 2 5
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 1 4 5
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 4 2 6
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) ดนตรี 4 1 5
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) ทัศนศิลป์ 3 2 5
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) นาฏศิลป์และการละคร 1 2 3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( รป.บ. ) การปกครองท้องถิ่น 14 16 30
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาไทย 39 27 66
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษ 33 24 57
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 8 19 27
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( รป.บ. ) รัฐประศาสนศาสตร์ 52 20 72
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) การพัฒนาชุมชน 2 7 9
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 8 1 9
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) นวัตกรรมดิจิทัล 0 1 1
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 7 13
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 4 7
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 36 17 53
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) คณิตศาสตร์ 8 9 17
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) เคมี 3 2 5
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) จุลชีววิทยา 1 5 6
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) ชีววิทยา 5 3 8
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) ฟิสิกส์ 0 1 1
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 5 10
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) สถิติประยุกต์ 2 1 3
----- รวม ----- 888 613 1501