ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


คณะหลักสูตรผู้สมัครสาขา 1ผู้สมัครสาขา 2รวม
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) เทคโนโลยีอาหาร 0 1 1
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 3 6 9
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) เกษตรศาสตร์ 9 7 16
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) การศึกษาพิเศษ 7 7 14
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) คณิตศาสตร์ 37 5 42
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 10 5 15
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) สังคมศึกษา 29 9 38
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีไฟฟ้า 13 5 18
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีโยธา 15 4 19
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 5 2 7
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4 6 10
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2 3
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) สมาร์ตแอ็ปพลิเคชัน 1 1 2
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วศ.บ. ) วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7 4 11
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 1 5
นิติศาสตร์ ( ศศ.บ. ) อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม 4 5 9
นิติศาสตร์ ( น.บ. ) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 32 12 44
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจดิจิทัล 14 4 18
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการทั่วไป 17 23 40
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 11 3 14
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 2 5
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การบัญชี 24 14 38
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บช.บ. ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 11 4 15
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การตลาด 18 16 34
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 0 2 2
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( ศศ.บ. ) นิเทศศาสตร์ 9 6 15
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ( พท.บ. ) การแพทย์แผนไทย 21 11 32
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 2 6 8
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 6 7 13
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 4 2 6
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) ดนตรี 8 4 12
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) ทัศนศิลป์ 1 3 4
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) นาฏศิลป์และการละคร 6 1 7
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( รป.บ. ) การปกครองท้องถิ่น 17 31 48
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาจีน 14 7 21
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาไทย 30 27 57
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษ 49 21 70
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 24 25 49
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( รป.บ. ) รัฐประศาสนศาสตร์ 46 28 74
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) การพัฒนาชุมชน 8 4 12
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 12 4 16
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) นวัตกรรมดิจิทัล 1 0 1
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 8 24
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 7 9
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 35 14 49
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) คณิตศาสตร์ 11 14 25
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) เคมี 3 4 7
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) จุลชีววิทยา 4 3 7
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) ชีววิทยา 8 11 19
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) ฟิสิกส์ 0 0 0
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 3 7
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) สถิติประยุกต์ 0 2 2
สาธารณสุขศาสตร์ ( วท.บ. ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 56 19 75
----- รวม ----- 676 422 1098