ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565


คณะหลักสูตรผู้สมัครสาขา 1ผู้สมัครสาขา 2รวม
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) เทคโนโลยีอาหาร 0 0 0
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 0 0 0
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) เกษตรศาสตร์ 2 0 2
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) การศึกษาพิเศษ 2 0 2
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) คอมพิวเตอร์ศึกษา 0 0 0
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีดิจิทัล 2 0 2
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 0 1
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีโยธา 2 0 2
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 1 0 1
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วศ.บ. ) วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 0 0 0
นิติศาสตร์ ( ศศ.บ. ) อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม 1 0 1
นิติศาสตร์ ( น.บ. ) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 6 0 6
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจดิจิทัล 1 0 1
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการทั่วไป 9 0 9
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 5 0 5
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การบัญชี 6 0 6
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บช.บ. ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 0 0 0
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การตลาด 7 0 7
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( ศศ.บ. ) นิเทศศาสตร์ 4 0 4
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ( พท.บ. ) การแพทย์แผนไทย 3 0 3
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 0 0 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 2 0 2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 3 0 3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) ดนตรี 0 0 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) ทัศนศิลป์ 4 0 4
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) นาฏศิลป์และการละคร 0 0 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( รป.บ. ) การปกครองท้องถิ่น 8 0 8
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษ 11 0 11
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) การพัฒนาชุมชน 2 0 2
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 4 0 4
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 0 2
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 0 1
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 6 0 6
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) คณิตศาสตร์ 3 0 3
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) เคมี 0 0 0
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) จุลชีววิทยา 2 0 2
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) ชีววิทยา 2 0 2
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0 0 0
----- รวม ----- 102 0 102