ระบบรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อภาคปกติ (รอบทั่วไป รอบที่ 2)
เลขบัตรประจำตัวประชาชน :  
เลือกสาขา 1 :  
เลือกสาขา 2 :  
คำนำหน้าชื่อ :  
 ชื่อ :   นามสกุล : 
วันเดือนปีเกิด :  
น้ำหนัก :  
  กิโลกรัม ส่วนสูง :    เซนติเมตร
ความพิการ :  
หมายเลขผู้พิการ(ถ้ามี) :  
บ้านเลขที่ :  
  หมู่ที่ :  ซอย :  ถนน : 
จังหวัด :   
  อำเภอ : 
ตำบล :  
  รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ :  
  อีเมล : 
ระดับการศึกษา :  
GPAX(ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร) :  
GPA (ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามคุณสมบัติสาขาวิชาที่สมัคร)
สาขาสมัครลำดับที่ 1 :  
  สาขาสมัครลำดับที่ 2 : 
     
คะแนน O-NET
ภาษาไทย :  
  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม : 
ภาษาอังกฤษ :  
  คณิตศาสตร์ : 
วิทยาศาสตร์ :  
 สุขศึกษาและพลศึกษา : 
ศิลปะ :  
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี : 
     
คะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
GAT :  
     
คะแนนทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ :  
  PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ : 
PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู :  
     
คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา
คณิตศาสตร์ 1 :  
  คณิตศาสตร์ 2 : 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป :  
  สังคมศึกษา : 
ภาษาไทย :  
  ภาษาอังกฤษ : 
ฟิสิกส์ :  
  เคมี : 
ชีววิทยา :  
     
     
ข้อมูลสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
พื้นฐาน/สาขา :  
โรงเรียน/สถาบัน :