ระบบรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อภาคปกติ (TCAS รอบที่ 2/2)
เลขบัตรประจำตัวประชาชน :  
เลือกสาขา 1 :  
เลือกสาขา 2 :  
คำนำหน้าชื่อ :  
 ชื่อ :   นามสกุล : 
วันเดือนปีเกิด :  
น้ำหนัก :  
  กิโลกรัม ส่วนสูง :    เซนติเมตร
ความพิการ :  
หมายเลขผู้พิการ(ถ้ามี) :  
     
ข้อมูลที่อยู่ผู้สมัคร
บ้านเลขที่ :  
  หมู่ที่ :  ซอย :  ถนน : 
จังหวัด :   
  อำเภอ : 
ตำบล :  
  รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ :  
  อีเมล : 
ระดับการศึกษา :  
     
GPAX(ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร) :  
     
GPA (ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามคุณสมบัติสาขาวิชาที่สมัคร)
สาขาสมัครลำดับที่ 1 :  
  สาขาสมัครลำดับที่ 2 : 
     
ข้อมูลสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
พื้นฐาน/สาขา :  
โรงเรียน/สถาบัน :    
     
ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อ - นามสกุลผู้ปกครอง :  
 ชื่อ :   นามสกุล : 
เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง :  
     
Upload เอกสารหลักฐาน
Upload รูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดนักเรียน     
Upload สำเนาบัตรประชาชน     
Uploadสำเนาใบแสดงผลการเรียน(ด้านหน้า)     
Uploadสำเนาใบแสดงผลการเรียน(ด้านหลัง)     
Upload หลักฐานการชำระเงิน(อัพโหลดภายหลังการชำระเงินแล้ว)     
 
เมื่ออัพโหลดไฟล์หลักฐานเรียบร้อยแล้ว รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน 2-3 วันทำการ
 
 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานรับเข้านักศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทร.๐๔๕ - ๓๕๒๐๐๐ ต่อ ๕๖๐๑
 
e-mail info.apr@ubru.ac.th