ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
ระบุเลขประจำตัวประชาชน :  
เลขที่ประจำตัวผู้สอบ :   กรุณาระบุเลขประจำตัวประชาชน
ชื่อ - นามสกุล :  
สาขาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ :
 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานรับเข้านักศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทร.๐๔๕ - ๓๕๒๐๐๐ - ๒๙ ต่อ ๑๑๔๔ ๕๖๐๑ ๑๑๔๗
e-mail info.apr@ubru.ac.th