ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบที่ 5/1 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562
ระบุเลขประจำตัวประชาชน :  
เลขที่ประจำตัวผู้สอบ :   กรุณาระบุเลขประจำตัวประชาชน
ชื่อ - นามสกุล :  
สาขาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ :
ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ 5/1 และ 5/2
ยืนยันสิทธิ์ https://student.mytcas.com/th วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562
 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานรับเข้านักศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทร.๐๔๕ - ๓๕๒๐๐๐ ต่อ ๕๖๐๑
 
e-mail info.apr@ubru.ac.th