รหัสสาขาสาขาจำนวนลำดับที่ 1จำนวนลำดับที่ 2
17110101208 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วท.บ.) 0 0
17110101240 สถิติประยุกต์ (วท.บ.) 0 0
17110101247 ฟิสิกส์ (วท.บ.) 0 0
17110101249 คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 0 0
17110101259 จุลชีววิทยา (วท.บ.) 0 0
17110101268 ชีววิทยา (วท.บ.) 0 0
17110101277 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 0 0
17110101284 เคมี (วท.บ.) 0 0
17110103301 ภาษาไทย (ศศ.บ.) 0 0
17110103311 ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 0 0
17110103314 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 0 0
17110103330 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 0 0
17110103333 รัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.) 0 0
17110103353 ภาษาจีน (ศศ.บ.) 0 0
17110103361 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 0 0
17110103364 การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (ศศ.บ.) 0 0
17110103381 ทัศนศิลป์ (ศป.บ.) 0 0
17110103921 การปกครองท้องถิ่น (รป.บ.) 0 0
17110104309 นิเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 0 0
17110104441 การบัญชี (บธ.บ.) 0 0
17110104441 การบัญชี (บธ.บ.) 0 0
17110104442 การตลาด (บธ.บ.) 0 0
17110104443 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) 0 0
17110104444 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 0 0
17110104445 การจัดการทั่วไป (บธ.บ.) 0 0
17110104446 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.) 0 0
17110104722 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 0 0
17110105201 การจัดการโลจิสติกส์ (วท.บ.) 0 0
17110105206 การออแบบแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.) 0 0
17110105207 โทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล (วท.บ.) 0 0
17110105293 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 0 0
17110105297 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 0 0
17110105298 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.) 0 0
17110105822 วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) 0 0
17110106241 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 0 0
17110106250 เกษตรศาสตร์ (วท.บ.) 0 0
17110106256 การประมง (วท.บ.) 0 0
17110106258 สัตวศาสตร์ (วท.บ.) 0 0
17110106270 ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 0 0
17110107363 อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (ศศ.บ.) 0 0
17110107602 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 0 0
17110108521 การแพทย์แผนไทย (พท.บ.) 0 0
17110109205 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 0 0
17110109502 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 0 0
17110111204 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (วท.บ.) 0 0
17110111242 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 0 0
17110111271 วิศวกรรมซอฟแวร์ (วท.บ.ป 0 0
17110802107 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 0 0
17110802108 พลศึกษา (ค.บ.) 0 0
17110802110 สังคมศึกษา (ค.บ.) 0 0
17110802145 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 0 0
17110802148 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 0 0
17110802171 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 0 0
17110802174 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา (ค.บ.) 0 0
17110802175 การศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 0 0
17110802188 การประถมศึกษา (ค.บ.) 0 0
17120101208 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วท.บ.) 0 0
17120101240 สถิติประยุกต์ (วท.บ.) 0 0
17120101240 สถิติประยุกต์ (วท.บ.) 0 0
17120101247 ฟิสิกส์ (วท.บ.) 0 0
17120101247 ฟิสิกส์ (วท.บ.) 0 0
17120101249 คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 0 0
17120101249 คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 0 0
17120101259 จุลชีววิทยา (วท.บ.) 0 0
17120101259 จุลชีววิทยา (วท.บ.) 0 0
17120101268 ชีววิทยา (วท.บ.) 0 0
17120101268 ชีววิทยา (วท.บ.) 0 0
17120101277 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 0 0
17120101277 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 0 0
17120101284 เคมี (วท.บ.) 0 0
17120101284 เคมี (วท.บ.) 0 0
17120103301 ภาษาไทย (ศศ.บ.) 0 0
17120103302 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 0 0
17120103311 ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 0 0
17120103311 ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) 0 0
17120103314 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 0 0
17120103314 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 0 0
17120103330 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 0 0
17120103333 รัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.) 0 0
17120103353 ภาษาจีน (ศศ.บ.) 0 0
17120103353 ภาษาจีน (ศศ.บ.) 0 0
17120103361 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 0 0
17120103361 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 0 0
17120103364 การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (ศศ.บ.) 0 0
17120103364 การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (ศศ.บ.) 0 0
17120103381 ทัศนศิลป์ (ศป.บ.) 0 0
17120103381 ทัศนศิลป์ (ศป.บ.) 0 0
17120103921 การปกครองท้องถิ่น (รป.บ.) 0 0
17120103921 การปกครองท้องถิ่น (รป.บ.) 0 0
17120104309 นิเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 0 0
17120104309 นิเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 0 0
17120104441 การบัญชี (บธ.บ.) 0 0
17120104442 การตลาด (บธ.บ.) 0 0
17120104442 การตลาด (บธ.บ.) 0 0
17120104443 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) 0 0
17120104443 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) 0 0
17120104444 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 0 0
17120104444 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 0 0
17120104445 การจัดการทั่วไป (บธ.บ.) 0 0
17120104445 การจัดการทั่วไป (บธ.บ.) 0 0
17120104446 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.) 0 0
17120104446 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.) 0 0
17120104722 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 0 0
17120104722 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 0 0
17120105201 การจัดการโลจิสติกส์ (วท.บ.) 0 0
17120105206 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.) 0 0
17120105206 การออแบบแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.) 0 0
17120105207 โทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล (วท.บ.) 0 0
17120105207 โทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล (วท.บ.) 0 0
17120105209 เทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.) 0 0
17120105210 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ.) 0 0
17120105211 เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.) 0 0
17120105293 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 0 0
17120105293 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 0 0
17120105297 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 0 0
17120105297 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 0 0
17120105298 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.) 0 0
17120105298 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.) 0 0
17120105822 วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) 0 0
17120105822 วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) 0 0
17120106241 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 0 0
17120106241 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 0 0
17120106250 เกษตรศาสตร์ (วท.บ.) 0 0
17120106250 เกษตรศาสตร์ (วท.บ.) 0 0
17120106256 การประมง (วท.บ.) 0 0
17120106256 การประมง (วท.บ.) 0 0
17120106258 สัตวศาสตร์ (วท.บ.) 0 0
17120106258 สัตวศาสตร์ (วท.บ.) 0 0
17120106270 ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 0 0
17120106270 ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) 0 0
17120107363 อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (ศศ.บ.) 0 0
17120107363 อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (ศศ.บ.) 0 0
17120107602 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 0 0
17120107602 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 0 0
17120108521 การแพทย์แผนไทย (พท.บ.) 0 0
17120108521 การแพทย์แผนไทย (พท.บ.) 0 0
17120109205 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 0 0
17120109205 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 0 0
17120109502 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 0 0
17120109502 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 0 0
17120110902 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (พย.บ.) 0 0
17120111204 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (วท.บ.) 0 0
17120111204 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (วท.บ.) 0 0
17120111242 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 0 0
17120111242 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 0 0
17120111271 วิศวกรรมซอฟแวร์ (วท.บ.) 0 0
17120111271 วิศวกรรมซอฟแวร์ (วท.บ.) 0 0
17120802107 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 0 0
17120802108 พลศึกษา (ค.บ.) 0 0
17120802110 สังคมศึกษา (ค.บ.) 0 0
17120802145 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 0 0
17120802148 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 0 0
17120802171 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 0 0
17120802188 การประถมศึกษา (ค.บ.) 0 0
17120802382 นาฏศิลป์และการละคร (ศป.บ.) 0 0
17120802383 ดนตรี (ศป.บ.) 0 0
17130802109 การศึกษาพิเศษ (ค.บ.) 0 0
17130802113 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 0 0
17130802114 เทคโนโลยีดิจิดอล (ค.บ.) 0 0
 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานรับเข้านักศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทร.๐๔๕ - ๓๕๒๐๐๐ ต่อ ๕๖๐๑
 
e-mail info.apr@ubru.ac.th