รหัสสาขาสาขาจำนวนลำดับที่ 1จำนวนลำดับที่ 2
17111010208 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111010240 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111010247 สาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111010249 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 1 0
17111010259 สาขาวิชาจุลชีววิทยา (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111010268 สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111010277 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111010284 สาขาวิชาเคมี (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111030301 สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111030302 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111030305 สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร (ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111030311 สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111030314 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111030319 สาขาวิชาดนตรี (ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111030330 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111030333 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111030353 สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111030361 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111030364 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111030921 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (รป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111040309 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111040441 สาขาวิชาการบัญชี (บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111040442 สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111040443 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111040444 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111040445 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111040446 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111040722 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111050201 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111050202 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111050203 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111050206 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111050207 สาขาวิชาโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111050253 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111050293 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111050297 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111050298 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111050822 สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111060241 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111060250 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111060256 สาขาวิชาการประมง (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111060258 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111060270 สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111070363 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111070602 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111080521 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (พท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111090205 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111090502 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 1
17111100902 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (พย.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 535 128
17111110204 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111110242 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17111110272 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 0 0
17118020107 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ปริญญาตรี 5 ปี 352 149
17118020108 สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ) ปริญญาตรี 5 ปี 148 94
17118020110 สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) ปริญญาตรี 5 ปี 569 518
17118020145 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) ปริญญาตรี 5 ปี 220 262
17118020148 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) ปริญญาตรี 5 ปี 368 148
17118020171 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) ปริญญาตรี 5 ปี 0 0
17118020174 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา (ค.บ.) ปริญญาตรี 5 ปี 100 169
17118020175 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) ปริญญาตรี 5 ปี 58 74
17118020188 สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ.) ปริญญาตรี 5 ปี 478 530
 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานรับเข้านักศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทร.๐๔๕ - ๓๕๒๐๐๐ ต่อ ๕๖๐๑
 
e-mail info.apr@ubru.ac.th