ระบบรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ

เปิดรับสมัครรอบที่ 2 โควต้าโรงเรียนเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะครุศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์

ระหว่างวันที่ 2 มี.ค. - 18 เม.ย. 2561

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัคร

งานรับเข้านักศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-352000-5600

email

info.apr@ubru.ac.th