ระบบรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานตัว วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัคร

งานรับเข้านักศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-352000-5600

email

info.apr@ubru.ac.th