ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัคร

งานรับเข้านักศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-352000-5600

email

info.apr@ubru.ac.th