ระบบรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ

เปิดรับสมัคร รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2561

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัคร

งานรับเข้านักศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-352000-5600

email

info.apr@ubru.ac.th