Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและกรอกใบรายงานตัว ผู้สมัคร กศ.บป.
2 กรกฎาคม 2563 15:31:19


📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ กศ.บป. รุ่นที่ 51 ปีการศึกษา 2563

2 กรกฎาคม 2563 15:14:06

...

TCAS 2563 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน

รับสมัครผ่านระบบได้ตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 18:00 น.
เกษตรศาสตร์
  -เทคโนโลยีอาหาร (วท.บ.)
  -ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.)
  -สัตวศาสตร์ (วท.บ.)
  -เกษตรศาสตร์ (วท.บ.)
ครุศาสตร์
  -การประถมศึกษา (ค.บ.)
  -การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
  -การศึกษาพิเศษ (ค.บ.)
  -คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
  -คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
  -เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ.)
  -ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
  -วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
  -สังคมศึกษา (ค.บ.)
  -พลศึกษา (ค.บ.)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  -เทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.)
  -เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.)
  -เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ.)
  -เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  -เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
  -วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)
  -การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
นิติศาสตร์
  -อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม (ศศ.บ.)
  -หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
บริหารธุรกิจและการจัดการ
  -การจัดการธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ.)
  -การจัดการทั่วไป (บธ.บ.)
  -การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.)
  -การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)
  -การบัญชี (บธ.บ.)
  -หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
  -การตลาด (บธ.บ.)
  -การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (บธ.บ.)
  -นิเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)
พยาบาล
  -พยาบาลศาสตร์ (พย.บ.)
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
  -การแพทย์แผนไทย (พท.บ.)
  -วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ (วท.บ.)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  -ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.)
  -การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (ศศ.บ.)
  -ดนตรี (ศป.บ.)
  -ทัศนศิลป์ (ศป.บ.)
  -นาฏศิลป์และการละคร (ศป.บ.)
  -การปกครองท้องถิ่น (รป.บ.)
  -ภาษาจีน (ศศ.บ.)
  -ภาษาไทย (ศศ.บ.)
  -ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
  -ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
  -รัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.)
  -การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
  -เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (วท.บ.)
  -นวัตกรรมดิจิทัล (วท.บ.)
  -วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  -วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)
วิทยาศาสตร์
  -วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วท.บ.)
  -คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
  -เคมี (วท.บ.)
  -จุลชีววิทยา (วท.บ.)
  -ชีววิทยา (วท.บ.)
  -ฟิสิกส์ (วท.บ.)
  -วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  -สถิติประยุกต์ (วท.บ.)
สาธารณสุขศาสตร์
  -สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)
  -อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)

...

TCAS 2563 รอบที่ 2/1 รอบโควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับสมัครผ่านระบบได้ตั้งแต่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18:00 น.
เกษตรศาสตร์
  -เทคโนโลยีอาหาร (วท.บ.)
  -ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.)
  -สัตวศาสตร์ (วท.บ.)
  -เกษตรศาสตร์ (วท.บ.)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  -การจัดการโลจิสติกส์ (วท.บ.)
  -เทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.)
  -เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.)
  -เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ.)
  -เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  -เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
  -สมาร์ตแอปพลิเคชัน (วท.บ.)
  -วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)
  -การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
นิติศาสตร์
  -อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม (ศศ.บ.)
  -หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
บริหารธุรกิจและการจัดการ
  -การจัดการธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ.)
  -การจัดการทั่วไป (บธ.บ.)
  -การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.)
  -การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)
  -การบัญชี (บธ.บ.)
  -หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
  -การตลาด (บธ.บ.)
  -การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (บธ.บ.)
  -นิเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
  -การแพทย์แผนไทย (พท.บ.)
  -วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ (วท.บ.)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  -ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.)
  -การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (ศศ.บ.)
  -ดนตรี (ศป.บ.)
  -ทัศนศิลป์ (ศป.บ.)
  -นาฏศิลป์และการละคร (ศป.บ.)
  -การปกครองท้องถิ่น (รป.บ.)
  -ภาษาจีน (ศศ.บ.)
  -ภาษาไทย (ศศ.บ.)
  -ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
  -ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
  -รัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.)
  -การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
  -เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (วท.บ.)
  -นวัตกรรมดิจิทัล (วท.บ.)
  -วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  -วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)
วิทยาศาสตร์
  -วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วท.บ.)
  -คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
  -เคมี (วท.บ.)
  -จุลชีววิทยา (วท.บ.)
  -ชีววิทยา (วท.บ.)
  -ฟิสิกส์ (วท.บ.)
  -วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  -สถิติประยุกต์ (วท.บ.)
สาธารณสุขศาสตร์
  -สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)
  -อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)

...

TCAS 2563 รอบที่ 2/2 รอบโควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับสมัครผ่านระบบได้ตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 18:00 น.
เกษตรศาสตร์
  -เทคโนโลยีอาหาร (วท.บ.)
  -ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.)
  -สัตวศาสตร์ (วท.บ.)
  -เกษตรศาสตร์ (วท.บ.)
ครุศาสตร์
  -การประถมศึกษา (ค.บ.)
  -การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
  -การศึกษาพิเศษ (ค.บ.)
  -คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
  -คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
  -เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ.)
  -ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
  -วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
  -สังคมศึกษา (ค.บ.)
  -พลศึกษา (ค.บ.)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  -การจัดการโลจิสติกส์ (วท.บ.)
  -เทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.)
  -เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.)
  -เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ.)
  -เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  -เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
  -สมาร์ตแอปพลิเคชัน (วท.บ.)
  -วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)
  -การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
นิติศาสตร์
  -อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม (ศศ.บ.)
  -หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
บริหารธุรกิจและการจัดการ
  -การจัดการธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ.)
  -การจัดการทั่วไป (บธ.บ.)
  -การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.)
  -การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)
  -การบัญชี (บธ.บ.)
  -หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
  -การตลาด (บธ.บ.)
  -การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (บธ.บ.)
  -นิเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)
พยาบาล
  -พยาบาลศาสตร์ (พย.บ.)
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
  -การแพทย์แผนไทย (พท.บ.)
  -วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ (วท.บ.)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  -ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.)
  -การจัดการท่องเที่ยวและการบริการ (ศศ.บ.)
  -ดนตรี (ศป.บ.)
  -ทัศนศิลป์ (ศป.บ.)
  -นาฏศิลป์และการละคร (ศป.บ.)
  -การปกครองท้องถิ่น (รป.บ.)
  -ภาษาไทย (ศศ.บ.)
  -ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
  -รัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.)
  -การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
  -เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (วท.บ.)
  -นวัตกรรมดิจิทัล (วท.บ.)
  -วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  -วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)
วิทยาศาสตร์
  -วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วท.บ.)
  -คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
  -เคมี (วท.บ.)
  -จุลชีววิทยา (วท.บ.)
  -ชีววิทยา (วท.บ.)
  -ฟิสิกส์ (วท.บ.)
  -วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  -สถิติประยุกต์ (วท.บ.)
สาธารณสุขศาสตร์
  -อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)


...

TCAS 2563 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกันโดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร

รับสมัครผ่านระบบ myTCAS ได้ตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2563
เกษตรศาสตร์
  -เทคโนโลยีอาหาร (วท.บ.)
  -ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.)
  -สัตวศาสตร์ (วท.บ.)
  -เกษตรศาสตร์ (วท.บ.)
ครุศาสตร์
  -การประถมศึกษา (ค.บ.)
  -การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
  -การศึกษาพิเศษ (ค.บ.)
  -คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
  -เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ.)
  -ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
  -วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
  -สังคมศึกษา (ค.บ.)
  -พลศึกษา (ค.บ.)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  -การจัดการโลจิสติกส์ (วท.บ.)
  -เทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.)
  -เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.)
  -เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ.)
  -เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  -เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
  -สมาร์ตแอปพลิเคชัน (วท.บ.)
  -วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)
  -การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
นิติศาสตร์
  -อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม (ศศ.บ.)
  -หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
บริหารธุรกิจและการจัดการ
  -การจัดการธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ.)
  -การจัดการทั่วไป (บธ.บ.)
  -การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.)
  -การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)
  -การบัญชี (บธ.บ.)
  -หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
  -การตลาด (บธ.บ.)
  -การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (บธ.บ.)
  -นิเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)
พยาบาล
  -พยาบาลศาสตร์ (พย.บ.)
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
  -การแพทย์แผนไทย (พท.บ.)
  -วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ (วท.บ.)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  -ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.)
  -การจัดการท่องเที่ยวและการบริการ (ศศ.บ.)
  -ดนตรี (ศป.บ.)
  -ทัศนศิลป์ (ศป.บ.)
  -นาฏศิลป์และการละคร (ศป.บ.)
  -การปกครองท้องถิ่น (รป.บ.)
  -ภาษาจีน (ศศ.บ.)
  -ภาษาไทย (ศศ.บ.)
  -ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
  -ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
  -รัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.)
  -การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
  -เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (วท.บ.)
  -นวัตกรรมดิจิทัล (วท.บ.)
  -วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  -วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)
วิทยาศาสตร์
  -วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วท.บ.)
  -คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
  -เคมี (วท.บ.)
  -จุลชีววิทยา (วท.บ.)
  -ชีววิทยา (วท.บ.)
  -ฟิสิกส์ (วท.บ.)
  -วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  -สถิติประยุกต์ (วท.บ.)
สาธารณสุขศาสตร์
  -สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)
  -อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)

...

TCAS 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับสมัคร

รับสมัครผ่านระบบได้ตั้งแต่ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 18:00 น.
เกษตรศาสตร์
  -เทคโนโลยีอาหาร (วท.บ.)
  -ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.)
  -สัตวศาสตร์ (วท.บ.)
  -เกษตรศาสตร์ (วท.บ.)
ครุศาสตร์
  -การศึกษาพิเศษ (ค.บ.)
  -คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
  -เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ.)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  -การจัดการโลจิสติกส์ (วท.บ.)
  -เทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.)
  -เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.)
  -เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ.)
  -เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  -เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
  -สมาร์ตแอปพลิเคชัน (วท.บ.)
  -วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)
  -การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
นิติศาสตร์
  -อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม (ศศ.บ.)
  -หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
บริหารธุรกิจและการจัดการ
  -การจัดการธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ.)
  -การจัดการทั่วไป (บธ.บ.)
  -การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.)
  -การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)
  -การบัญชี (บธ.บ.)
  -หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
  -การตลาด (บธ.บ.)
  -การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (บธ.บ.)
  -นิเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
  -การแพทย์แผนไทย (พท.บ.)
  -วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ (วท.บ.)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  -ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.)
  -การจัดการท่องเที่ยวและการบริการ (ศศ.บ.)
  -ดนตรี (ศป.บ.)
  -ทัศนศิลป์ (ศป.บ.)
  -นาฏศิลป์และการละคร (ศป.บ.)
  -การปกครองท้องถิ่น (รป.บ.)
  -ภาษาไทย (ศศ.บ.)
  -ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
  -รัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.)
  -การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
  -เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (วท.บ.)
  -นวัตกรรมดิจิทัล (วท.บ.)
  -วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  -วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)
วิทยาศาสตร์
  -คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
  -เคมี (วท.บ.)
  -จุลชีววิทยา (วท.บ.)
  -ชีววิทยา (วท.บ.)
  -ฟิสิกส์ (วท.บ.)
  -วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  -สถิติประยุกต์ (วท.บ.)
สาธารณสุขศาสตร์
  -สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)
  -อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)

...

รอบ กศ.บป. โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ

สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานรับเข้า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  -เทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.)
  -เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.)
  -เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
นิติศาสตร์
  -หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
บริหารธุรกิจและการจัดการ
  -การบัญชี (บธ.บ.)
  -การตลาด (บธ.บ.)
  -การจัดการทั่วไป (บธ.บ.)
  -การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (บธ.บ.)
  -หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  -ภาษาไทย (ศศ.บ.)
  -ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
  -รัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.)
  -การปกครองท้องถิ่น (รป.บ.)