ตรวจสอบการสมัคร รอบ กศ.บป. โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ

กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เท่านั้น!.