ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1/3 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เท่านั้น!.