เข้าสู่ระบบ รอบที่ 3 Admission 1 โดย ทปอ.เป็นผู้รับสมัคร

รอบที่ 3 Admission 1 โดย ทปอ.เป็นผู้รับสมัคร ไม่ได้อยู่ในช่วงเปิดให้กรอกเอกสารรายงานตัว