เข้าสู่ระบบ รอบที่ 1/3 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

รหัสผ่านคือ วันเดือนปีเกิด 6 หลักของผู้สมัครที่บันทึกไว้ตอนที่กรอกใบสมัคร
เช่น เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 รหัสผ่านคือ 010147