สรุปยอดการสมัคร รอบที่ 1/1 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2566

คณะ หลักสูตร ผู้สมัครสาขา 1 ผู้สมัครสาขา 2 รวม
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) เทคโนโลยีอาหาร 0 0 0
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 0 0 0
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) สัตวศาสตร์ 0 0 0
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) เกษตรศาสตร์ 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) การจัดการโลจิสติกส์ 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีดิจิทัล 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีไฟฟ้า 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีโยธา 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วศ.บ. ) วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 0 0 0
นิติศาสตร์ ( ศศ.บ. ) อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม 0 0 0
นิติศาสตร์ ( น.บ. ) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 0 0 0
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจดิจิทัล 0 0 0
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการทั่วไป 0 0 0
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 0 0 0
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 0 0 0
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การบัญชี 0 0 0
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บช.บ. ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 0 0 0
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การตลาด 0 0 0
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( ศศ.บ. ) นิเทศศาสตร์ 0 0 0
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ( พท.บ. ) การแพทย์แผนไทย 0 0 0
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 0 0 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 0 0 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 0 0 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) ดนตรี 0 0 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) ทัศนศิลป์ 0 0 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) นาฏศิลป์และการละคร 0 0 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาจีน 0 0 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาไทย 0 0 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษ 0 0 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 0 0 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( รป.บ. ) รัฐประศาสนศาสตร์ 0 0 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) การพัฒนาชุมชน 0 0 0
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 0 0 0
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0 0
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 0 0 0
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 0 0 0
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) คณิตศาสตร์ 0 0 0
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) เคมี 0 0 0
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) จุลชีววิทยา 0 0 0
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) ชีววิทยา 0 0 0
วิทยาศาสตร์ ( ค.บ. ) ฟิสิกส์ 0 0 0
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0 0 0
สาธารณสุขศาสตร์ ( ส.บ. ) สาธารณสุขชุมชน 0 0 0
สาธารณสุขศาสตร์ ( วท.บ. ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 0 0 0
รวม 0 0 0