สรุปยอดการสมัคร รอบที่ 1/2 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2566

คณะ หลักสูตร ผู้สมัครสาขา 1 ผู้สมัครสาขา 2 รวม
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) เทคโนโลยีอาหาร 5 0 5
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 11 0 11
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) เกษตรศาสตร์ 18 0 18
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) การประมงและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 7 0 7
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) การประถมศึกษา 474 0 474
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) การศึกษาปฐมวัย 403 0 403
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) การศึกษาพิเศษ 23 0 23
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) คณิตศาสตร์ 244 0 244
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) คอมพิวเตอร์ศึกษา 61 0 61
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 13 0 13
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) ภาษาอังกฤษ 171 0 171
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 138 0 138
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) สังคมศึกษา 247 0 247
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) พลศึกษา 300 0 300
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) การจัดการโลจิสติกส์ 31 0 31
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีดิจิทัล 2 0 2
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีไฟฟ้า 9 0 9
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีโยธา 3 0 3
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 9 0 9
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 0 4
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วศ.บ. ) วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 11 0 11
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 0 1
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจดิจิทัล 16 0 16
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการทั่วไป 28 0 28
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 12 0 12
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 12 0 12
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การบัญชี 40 0 40
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บช.บ. ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 12 0 12
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การตลาด 25 0 25
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการข้อมูลธุรกิจ 49 0 49
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( ศศ.บ. ) นิเทศศาสตร์ 13 0 13
พยาบาลศาสตร์ ( พย.บ. ) พยาบาลศาสตร์ 746 0 746
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ( พท.บ. ) การแพทย์แผนไทย 24 0 24
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 24 0 24
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 27 0 27
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 13 0 13
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) ดนตรี 16 0 16
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) ทัศนศิลป์ 6 0 6
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) นาฏศิลป์และการละคร 12 0 12
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( รป.บ. ) การปกครองท้องถิ่น 23 0 23
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาจีน 29 0 29
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาไทย 50 0 50
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษ 51 0 51
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 21 0 21
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( รป.บ. ) รัฐประศาสนศาสตร์ 39 0 39
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) การพัฒนาชุมชน 5 0 5
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 15 0 15
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 0 17
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 9 0 9
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 57 0 57
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) คณิตศาสตร์ 12 0 12
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) เคมี 90 0 90
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) จุลชีววิทยา 49 0 49
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) ชีววิทยา 94 0 94
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 58 0 58
รวม 3879 0 3879