สรุปยอดการสมัคร รอบที่ 2/1 รอบโควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2566

หลักสูตร ผู้สมัครสาขา 1 รวม
คณะ เกษตรศาสตร์
( วท.บ. ) เทคโนโลยีอาหาร 1 1
( วท.บ. ) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 14 14
( วท.บ. ) สัตวศาสตร์ 42 42
( วท.บ. ) เกษตรศาสตร์ 22 22
( วท.บ. ) การประมงและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 8 8
รวม 87 87
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
( วท.บ. ) การจัดการโลจิสติกส์ 48 48
( ทล.บ. ) เทคโนโลยีไฟฟ้า 26 26
( ทล.บ. ) เทคโนโลยีโยธา 6 6
( ทล.บ. ) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 14 14
( วท.บ. ) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 7 7
( วท.บ. ) การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม CWIE 6 6
( วท.บ. ) เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 5
( วศ.บ. ) วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 11 11
( วท.บ. ) เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 5
รวม 128 128
คณะ นิติศาสตร์
( ศศ.บ. ) อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม 10 10
( น.บ. ) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 44 44
รวม 54 54
คณะ บริหารธุรกิจและการจัดการ
( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจดิจิทัล 15 15
( บธ.บ. ) การจัดการทั่วไป 29 29
( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 8 8
( บธ.บ. ) การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 12 12
( บธ.บ. ) การบัญชี 55 55
( บช.บ. ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 31 31
( บธ.บ. ) การตลาด 53 53
( บธ.บ. ) การจัดการข้อมูลธุรกิจ 6 6
( ศศ.บ. ) นิเทศศาสตร์ 16 16
รวม 225 225
คณะ แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
( พท.บ. ) การแพทย์แผนไทย 18 18
( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 7 7
รวม 25 25
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
( ศศ.บ. ) การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 20 20
( ศศ.บ. ) ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 8 8
( ศป.บ. ) ดนตรี 16 16
( ศป.บ. ) ทัศนศิลป์ 8 8
( ศป.บ. ) นาฏศิลป์และการละคร 7 7
( รป.บ. ) การปกครองท้องถิ่น 33 33
( ศศ.บ. ) ภาษาจีน 16 16
( ศศ.บ. ) ภาษาไทย 101 101
( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษ 72 72
( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 36 36
( รป.บ. ) รัฐประศาสนศาสตร์ 65 65
( ศศ.บ. ) การพัฒนาชุมชน 3 3
รวม 385 385
คณะ วิทยาการคอมพิวเตอร์
( วท.บ. ) เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 46 46
( วท.บ. ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 25
( วท.บ. ) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 8 8
รวม 79 79
คณะ วิทยาศาสตร์
( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 90 90
( วท.บ. ) คณิตศาสตร์ 19 19
( วท.บ. ) เคมี 9 9
( วท.บ. ) จุลชีววิทยา 9 9
( วท.บ. ) ชีววิทยา 12 12
( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 3
รวม 142 142
คณะ สาธารณสุขศาสตร์
( ส.บ. ) สาธารณสุขชุมชน 135 135
( วท.บ. ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 45 45
รวม 180 180
รวมทั้งหมด 1305 1305