สรุปยอดการสมัคร รอบที่ 2/1 รอบโควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2566

คณะ หลักสูตร ผู้สมัครสาขา 1 ผู้สมัครสาขา 2 รวม
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) เทคโนโลยีอาหาร 2 0 2
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 13 0 13
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) สัตวศาสตร์ 42 0 42
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) เกษตรศาสตร์ 22 0 22
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) การประมงและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 8 0 8
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) การจัดการโลจิสติกส์ 48 0 48
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีดิจิทัล 1 0 1
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีไฟฟ้า 26 0 26
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีโยธา 6 0 6
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 14 0 14
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 7 0 7
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 6 0 6
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 0 5
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วศ.บ. ) วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 11 0 11
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 0 5
นิติศาสตร์ ( ศศ.บ. ) อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม 10 0 10
นิติศาสตร์ ( น.บ. ) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 44 0 44
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจดิจิทัล 15 0 15
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการทั่วไป 29 0 29
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 8 0 8
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 12 0 12
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การบัญชี 55 0 55
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บช.บ. ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 31 0 31
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การตลาด 53 0 53
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการข้อมูลธุรกิจ 6 0 6
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( ศศ.บ. ) นิเทศศาสตร์ 16 0 16
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ( พท.บ. ) การแพทย์แผนไทย 18 0 18
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 7 0 7
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 20 0 20
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 8 0 8
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) ดนตรี 16 0 16
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) ทัศนศิลป์ 8 0 8
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) นาฏศิลป์และการละคร 7 0 7
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( รป.บ. ) การปกครองท้องถิ่น 33 0 33
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาจีน 16 0 16
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาไทย 101 0 101
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษ 72 0 72
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 36 0 36
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( รป.บ. ) รัฐประศาสนศาสตร์ 65 0 65
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) การพัฒนาชุมชน 3 0 3
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 46 0 46
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 0 25
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 8 0 8
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 90 0 90
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) คณิตศาสตร์ 19 0 19
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) เคมี 9 0 9
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) จุลชีววิทยา 9 0 9
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) ชีววิทยา 12 0 12
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 0 3
สาธารณสุขศาสตร์ ( ส.บ. ) สาธารณสุขชุมชน 135 0 135
สาธารณสุขศาสตร์ ( วท.บ. ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 45 0 45
รวม 1306 0 1306