Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์
Card image cap

TCAS 2566 รอบที่ 1/1 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

รับสมัครผ่านระบบได้ตั้งแต่ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 0:00 น. ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 18:00 น.

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


  - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ( วท.บ. )

  - คณิตศาสตร์ ( วท.บ. )

  - เคมี ( วท.บ. )

  - จุลชีววิทยา ( วท.บ. )

  - ชีววิทยา ( วท.บ. )

  - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ( วท.บ. )


  - การประถมศึกษา ( ค.บ. )

  - การศึกษาปฐมวัย ( ค.บ. )

  - การศึกษาพิเศษ ( ค.บ. )

  - คณิตศาสตร์ ( ค.บ. )

  - คอมพิวเตอร์ศึกษา ( ค.บ. )

  - เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ( ค.บ. )

  - ภาษาอังกฤษ ( ค.บ. )

  - วิทยาศาสตร์ทั่วไป ( ค.บ. )

  - สังคมศึกษา ( ค.บ. )

  - พลศึกษา ( ค.บ. )


  - การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ( ศศ.บ. )

  - ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ( ศศ.บ. )

  - ดนตรี ( ศป.บ. )

  - ทัศนศิลป์ ( ศป.บ. )

  - นาฏศิลป์และการละคร ( ศป.บ. )

  - การปกครองท้องถิ่น ( รป.บ. )

  - ภาษาจีน ( ศศ.บ. )

  - ภาษาไทย ( ศศ.บ. )

  - ภาษาอังกฤษ ( ศศ.บ. )

  - ภาษาอังกฤษธุรกิจ ( ศศ.บ. )

  - รัฐประศาสนศาสตร์ ( รป.บ. )

  - การพัฒนาชุมชน ( ศศ.บ. )


  - การจัดการธุรกิจดิจิทัล ( บธ.บ. )

  - การจัดการทั่วไป ( บธ.บ. )

  - การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ( บธ.บ. )

  - การบัญชี ( บธ.บ. )

  - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ( บช.บ. )

  - การตลาด ( บธ.บ. )

  - นิเทศศาสตร์ ( ศศ.บ. )


  - การจัดการโลจิสติกส์ ( วท.บ. )

  - เทคโนโลยีดิจิทัล ( วท.บ. )

  - เทคโนโลยีไฟฟ้า ( ทล.บ. )

  - เทคโนโลยีโยธา ( ทล.บ. )

  - เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ( ทล.บ. )

  - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. )

  - การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม ( วท.บ. )

  - เทคโนโลยีสารสนเทศ ( วท.บ. )

  - วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( วศ.บ. )

  - เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ ( วท.บ. )


  - เทคโนโลยีอาหาร ( วท.บ. )

  - ธุรกิจอาหารและโภชนาการ ( วท.บ. )

  - สัตวศาสตร์ ( วท.บ. )

  - เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. )


  - อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม ( ศศ.บ. )

  - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ( น.บ. )


  - การแพทย์แผนไทย ( พท.บ. )

  - วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ ( วท.บ. )


  - สาธารณสุขชุมชน ( ส.บ. )

  - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( วท.บ. )


  - พยาบาลศาสตร์ ( พย.บ. )


  - เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ( วท.บ. )

  - วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. )

  - วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ( วท.บ. )


Card image cap

TCAS 2566 รอบที่ 1/2 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

รับสมัครผ่านระบบได้ตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 0:00 น. ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 18:00 น.

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


  -


Card image cap

TCAS 2566 รอบที่ 2/1 รอบโควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับสมัครผ่านระบบได้ตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 0:00 น. ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:00 น.

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


  -


Card image cap

TCAS 2566 รอบที่ 2/2 รอบโควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับสมัครผ่านระบบได้ตั้งแต่ วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 0:00 น. ถึงวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 23:00 น.

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


  -


Card image cap

TCAS 2566 รอบที่ 3 Admission 1 โดย ทปอ.เป็นผู้รับสมัคร

รับสมัครผ่านระบบ myTCAS ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 0:00 น. ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 23:59 น.

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


  -


Card image cap

TCAS 2566 รอบที่ 4/1 รับตรงอิสระโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับสมัคร

รับสมัครผ่านระบบได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 8:00 น. ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 18:00 น.

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


  -


Card image cap

TCAS 2566 รอบที่ 4/2 รับตรงอิสระโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับสมัคร

รับสมัครผ่านระบบได้ตั้งแต่ วันที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 0:00 น. ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 18:00 น.

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


  -


Card image cap

TCAS 2566 รอบ กศ.บป. โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ

สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานรับเข้านักศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1 ตั้งแต่ วันที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 8:30 น. ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 15:00 น.

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


  -