สรุปยอดรายงานตัว รอบที่ 3 Admission 1 โดย ทปอ.เป็นผู้รับสมัคร ปีการศึกษา 2567
หลักสูตร ยืนยันสิทธิ์ กรอกเอกสาร รายงานตัว
คณะเกษตรศาสตร์
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 8 8
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 4 4 4
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 1 0 0
คณะครุศาสตร์
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 6 6 5
ค.บ.การศึกษาพิเศษ 3 3 3
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 8 8 7
ค.บ.การประถมศึกษา 4 4 4
ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 3 3 3
ค.บ.คณิตศาสตร์ 7 7 7
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4 4 4
ค.บ.พลศึกษา 2 2 2
ค.บ.ภาษาอังกฤษ 11 10 10
ค.บ.สังคมศึกษา 6 6 6
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 1 1
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 2
วท.บ.เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 6 6 6
คณะนิติศาสตร์
น.บ.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 9 9 8
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
บธ.บ.การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 4 4 4
ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ 10 10 10
หลักสูตร ยืนยันสิทธิ์ กรอกเอกสาร รายงานตัว
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
บธ.บ.การตลาด 8 7 7
บธ.บ.การบัญชี (ต่อเนื่อง) 5 4 4
บธ.บ.การบัญชี 17 17 17
บธ.บ.การจัดการธุรกิจดิจิทัล 7 6 6
บธ.บ.การจัดการทั่วไป 12 10 9
บช.บ.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 3 3 3
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 5 5 5
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
วท.บ.วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 1 1 1
พท.บ.การแพทย์แผนไทย 5 4 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 3 2 2
ศป.บ.ทัศนศิลป์ 3 3 3
ค.บ.ภาษาไทย 5 5 5
รป.บ.การปกครองท้องถิ่น 12 11 11
ศป.บ.ดนตรี 2 2 1
ร.บ.การเมืองการปกครอง 7 7 7
ค.บ.ภาษาอังกฤษและบรรณารักษ์ศึกษา 2 2 2
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 29 29 29
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ 18 18 18
ศป.บ.นาฏศิลป์และการละคร 2 2 2
หลักสูตร ยืนยันสิทธิ์ กรอกเอกสาร รายงานตัว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศศ.บ.ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 3 3 3
ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 6 6 6
ศศ.บ.ภาษาไทย 21 21 21
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 4 4
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 9 9 9
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 9 9
วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 2 2
คณะวิทยาศาสตร์
ค.บ.ชีววิทยา 8 8 8
วท.บ.เคมี 1 1 0
วท.บ.ชีววิทยา 2 2 2
ค.บ.เคมี 2 2 2
วท.บ.จุลชีววิทยา 5 5 5
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 3 3 3
ค.บ.ฟิสิกส์ 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 1 1
วท.บ.คณิตศาสตร์ 13 12 12
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 6 5
ส.บ.สาธารณสุขชุมชน 3 3 3
รวม 351 339 332