ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบที่ 3 Admission 1 โดย ทปอ.เป็นผู้รับสมัคร

กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เท่านั้น!.