สรุปยอดการสมัคร รอบที่ 1/3 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2566

คณะ หลักสูตร ผู้สมัครสาขา 1 ผู้สมัครสาขา 2 รวม
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) เทคโนโลยีอาหาร 2 0 2
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 8 0 8
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) เกษตรศาสตร์ 23 0 23
เกษตรศาสตร์ ( วท.บ. ) การประมงและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 2 0 2
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) การศึกษาพิเศษ 44 0 44
ครุศาสตร์ ( ค.บ. ) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 27 0 27
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) การจัดการโลจิสติกส์ 35 0 35
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีดิจิทัล 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีไฟฟ้า 14 0 14
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีโยธา 10 0 10
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ทล.บ. ) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 6 0 6
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5 0 5
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 2 0 2
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0 2
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วศ.บ. ) วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7 0 7
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( วท.บ. ) เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 0 3
นิติศาสตร์ ( ศศ.บ. ) อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม 7 0 7
นิติศาสตร์ ( น.บ. ) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 91 0 91
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจดิจิทัล 9 0 9
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการทั่วไป 18 0 18
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 9 0 9
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 10 0 10
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การบัญชี 35 0 35
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บช.บ. ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 21 0 21
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การตลาด 25 0 25
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( บธ.บ. ) การจัดการข้อมูลธุรกิจ 12 0 12
บริหารธุรกิจและการจัดการ ( ศศ.บ. ) นิเทศศาสตร์ 18 0 18
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ( พท.บ. ) การแพทย์แผนไทย 33 0 33
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 12 0 12
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 14 0 14
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 16 0 16
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ค.บ. ) ภาษาไทย 275 0 275
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ค.บ. ) ดนตรีศึกษา 31 0 31
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) ดนตรี 5 0 5
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) ทัศนศิลป์ 7 0 7
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศป.บ. ) นาฏศิลป์และการละคร 12 0 12
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( รป.บ. ) การปกครองท้องถิ่น 33 0 33
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษ 62 0 62
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 35 0 35
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( รป.บ. ) รัฐประศาสนศาสตร์ 47 0 47
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ศศ.บ. ) การพัฒนาชุมชน 5 0 5
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 20 0 20
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 0 25
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. ) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 7 0 7
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 99 0 99
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) คณิตศาสตร์ 40 0 40
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) เคมี 19 0 19
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) จุลชีววิทยา 27 0 27
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) ชีววิทยา 20 0 20
วิทยาศาสตร์ ( ค.บ. ) ฟิสิกส์ 23 0 23
วิทยาศาสตร์ ( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 19 0 19
วิทยาศาสตร์ ( ค.บ. ) เคมี 31 0 31
วิทยาศาสตร์ ( ค.บ. ) ชีววิทยา 52 0 52
รวม 1414 0 1414