สรุปยอดการสมัคร ปีการศึกษา 2566

หลักสูตร ผู้สมัครสาขา 1 รวม
คณะ เกษตรศาสตร์
( วท.บ. ) เทคโนโลยีอาหาร 0 0
( วท.บ. ) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 0 0
( วท.บ. ) เกษตรศาสตร์ 0 0
รวม 0 0
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
( วท.บ. ) การจัดการโลจิสติกส์ 1 1
( ทล.บ. ) เทคโนโลยีไฟฟ้า 0 0
( ทล.บ. ) เทคโนโลยีโยธา 1 1
( ทล.บ. ) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2 2
( วท.บ. ) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1
( วท.บ. ) การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม CWIE 0 0
( วท.บ. ) เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1
( วศ.บ. ) วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 1
( วท.บ. ) เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 0 0
รวม 7 7
คณะ นิติศาสตร์
( ศศ.บ. ) อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม 5 5
( น.บ. ) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 7 7
รวม 12 12
คณะ บริหารธุรกิจและการจัดการ
( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจดิจิทัล 1 1
( บธ.บ. ) การจัดการทั่วไป 10 10
( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 1
( บธ.บ. ) การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 3 3
( บธ.บ. ) การบัญชี 3 3
( บช.บ. ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 1
( บธ.บ. ) การตลาด 8 8
( บธ.บ. ) การจัดการข้อมูลธุรกิจ 1 1
( ศศ.บ. ) นิเทศศาสตร์ 7 7
รวม 35 35
คณะ พยาบาลศาสตร์
( พย.บ. ) พยาบาลศาสตร์ 1 1
รวม 1 1
คณะ แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
( พท.บ. ) การแพทย์แผนไทย 1 1
( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 0 0
รวม 1 1
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
( ศศ.บ. ) การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 2 2
( ศศ.บ. ) ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 2 2
( ค.บ. ) ดนตรีศึกษา 0 0
( ศป.บ. ) ดนตรี 3 3
( ศป.บ. ) ทัศนศิลป์ 0 0
( ศป.บ. ) นาฏศิลป์และการละคร 0 0
( รป.บ. ) การปกครองท้องถิ่น 4 4
( ร.บ. ) การเมืองการปกครอง 2 2
( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษ 13 13
( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 3
( รป.บ. ) รัฐประศาสนศาสตร์ 14 14
( ศศ.บ. ) การพัฒนาชุมชน 1 1
รวม 44 44
คณะ วิทยาการคอมพิวเตอร์
( วท.บ. ) เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 2 2
( วท.บ. ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 2
( วท.บ. ) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 2
รวม 6 6
คณะ วิทยาศาสตร์
( วท.บ. ) คณิตศาสตร์ 0 0
( วท.บ. ) เคมี 0 0
( วท.บ. ) จุลชีววิทยา 1 1
( วท.บ. ) ชีววิทยา 0 0
( ค.บ. ) ฟิสิกส์ 0 0
( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0 0
( ค.บ. ) เคมี 0 0
( ค.บ. ) ชีววิทยา 2 2
รวม 3 3
คณะ สาธารณสุขศาสตร์
( ส.บ. ) สาธารณสุขชุมชน 2 2
( วท.บ. ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 3
รวม 5 5
รวมทั้งหมด 114 114