สรุปยอดการสมัคร รอบพิเศษ ไม่เข้าร่วม TCAS ปีการศึกษา 2567

หลักสูตร ผู้สมัครสาขา 1 รวม
คณะ เกษตรศาสตร์
( วท.บ. ) เทคโนโลยีอาหาร 1 1
( วท.บ. ) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 0 0
( วท.บ. ) สัตวศาสตร์ 2 2
( วท.บ. ) เกษตรศาสตร์ 4 4
รวม 7 7
คณะ ครุศาสตร์
( ค.บ. ) การศึกษาปฐมวัย 23 23
( ค.บ. ) การศึกษาพิเศษ 2 2
( ค.บ. ) คอมพิวเตอร์ศึกษา 6 6
( ค.บ. ) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 7 7
รวม 38 38
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
( วท.บ. ) การจัดการโลจิสติกส์ 7 7
( วท.บ. ) เทคโนโลยีไฟฟ้า 2 2
( วท.บ. ) เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 6 6
( วท.บ. ) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และออโตเมชัน 5 5
( วท.บ. ) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1
( วท.บ. ) การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม CWIE 0 0
( วท.บ. ) เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1
( วศ.บ. ) วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 0 0
( วท.บ. ) เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 1
รวม 23 23
คณะ นิติศาสตร์
( น.บ. ) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 11 11
รวม 11 11
คณะ บริหารธุรกิจและการจัดการ
( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจดิจิทัล 5 5
( บธ.บ. ) การจัดการทั่วไป 7 7
( บธ.บ. ) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 1
( บธ.บ. ) การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 0 0
( บธ.บ. ) การบัญชี 7 7
( บช.บ. ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 3 3
( บธ.บ. ) การบัญชี (ต่อเนื่อง) 3 3
( บธ.บ. ) การตลาด 8 8
( ศศ.บ. ) นิเทศศาสตร์ 5 5
รวม 39 39
คณะ แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
( พท.บ. ) การแพทย์แผนไทย 8 8
( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 2 2
รวม 10 10
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
( ศศ.บ. ) การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 7 7
( ศศ.บ. ) ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 3 3
( ค.บ. ) ภาษาอังกฤษและบรรณารักษ์ศึกษา 3 3
( ศป.บ. ) ดนตรี 5 5
( ศป.บ. ) ทัศนศิลป์ 1 1
( ศป.บ. ) นาฏศิลป์และการละคร 3 3
( รป.บ. ) การปกครองท้องถิ่น 8 8
( ร.บ. ) การเมืองการปกครอง 5 5
( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษ 10 10
( ศศ.บ. ) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 9 9
( รป.บ. ) รัฐประศาสนศาสตร์ 16 16
( ศศ.บ. ) การพัฒนาชุมชน 2 2
รวม 72 72
คณะ วิทยาการคอมพิวเตอร์
( วท.บ. ) เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 1 1
( วท.บ. ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 4
( วท.บ. ) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 1
รวม 6 6
คณะ วิทยาศาสตร์
( วท.บ. ) คณิตศาสตร์ 3 3
( วท.บ. ) เคมี 2 2
( วท.บ. ) จุลชีววิทยา 0 0
( วท.บ. ) ชีววิทยา 1 1
( วท.บ. ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 2
( ค.บ. ) เคมี 0 0
( ค.บ. ) ฟิสิกส์ 2 2
รวม 10 10
รวมทั้งหมด 216 216